അൽ മഖർ മഹബ്ബ കോൺഫറൻസ് 26 നു ബുധനാഴ്ച അൽ മഖർ ബദരിയ നഗർ ക്യാമ്പസിൽ