അൽ മഖർ കോളേജ് ഓഫ് ശരീഅ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

Apply Now
https://www.almaqar.org/admission2k23