അൽ മഖർ കോളേജ് ഓഫ് ശരീഅ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

2023-01-28T07:36:12+05:30

  അൽ മഖർ കോളേജ് ഓഫ് ശരീഅ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Apply Now https://www.almaqar.org/admission2k23